Σχολικό κτίριο, Μάλτα

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων γαλβανισμένων και μονωμένων αεραγωγών σε σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις στην Μάλτα.

Year:

2024

Location:

Μάλτα

Ανάδοχος:

Smart Effects Limited